Auteuren

Mir hunn och e puer Memberen, am Kommitee an och soss, déi ënner d’Brietspill-Auteure gaange sinn. All Joer kommen direkt e puer Spiller eraus déi ënnert der Fieder vun eise Frënn entstane sinn.

Steve Brück

Dennis Kirps

Jean-Claude Pellin

Christian Kruchten

Gérard Pierson

lu